Vulkan Magazine: 'Alien Bird' Katya Komarova

Vulkan Magazine: 'Alien Bird'

Leather Skirt Katya Komarova
Leather belt
Katya Komarova
Suede Sleeves
Katya Komarova mirror
Katya Komarova portrait
Photos by Ekaterina Shipova-Bell
Clothing by MAELSTROM
Model Katya Komarova